Bewoners van Rumst en Aartselaar geven mee vorm aan de expresweg op 2e expresdag

Op woensdag 15 januari organiseerde het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een informatiemarkt over de verbindingsweg (N171) in Rumst, de zogenaamde doortrekking van de expresweg. Bewoners van Rumst en Aartselaar konden er kennismaken met een aantal ontwerpvarianten voor de weg, met de onderzoeksvoorstellen en kregen de kans om ter plaatse te reageren. Binnen enkele weken start de publieke raadpleging over de aanmelding van het milieueffectenonderzoek. Dan kan iedereen gedurende 30 dagen suggesties meegeven voor het onderzoek. Daarna kan het eigenlijke milieu-effectenonderzoek echt van start gaan.

Verschillende varianten in onderzoek
In het voorjaar van 2019 organiseerde het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid een reeks luisterdagen en een eerste Expresdag over nieuwe verbindingsweg (N171) in Rumst, de zogenaamde expresweg. Dit leverde een schat aan informatie op waarmee het studiebureau Tractebel aan de slag ging.
De onderzoekers tekenden op basis van de inspraakreacties een aantal mogelijke varianten van de weg uit en lijstten op hoe ze het onderzoek naar de effecten van de nieuwe weg op mens en milieu willen voeren. Dit voorstel zal in de vorm van een ‘scopingsnota’ worden voorgelegd aan het Team MER.

Varianten
De voorgestelde varianten zijn echter niet te nemen of te laten. Iedereen kan zelf nog alternatieve voorstellen indienen of onderzoeksvoorstellen aanbrengen maar AWV wil met deze varianten wel al een aantal logische mogelijkheden opperen.  Door de varianten voor te stellen voor het neerleggen van de ‘scopingsnota’ wil AWV eventueel andere waardevolle ideeën oppikken om te verwerken in de nota. “Zo geven we iedereen maximaal kans op inspraak en het laat ons toe de nota nog te verbeteren voor we hem indienen”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van Wegen en Verkeer Antwerpen.

Publieke raadpleging
Maar inspraak kan dus ook nog eens nadat de nota is ingediend. Dan start een periode van 30 dagen waar iedereen nog eens de tijd krijgt om eventueel aanvullende reacties en klemtonen zelf aan het Team MER over te maken. De inspraakreacties kunnen betrekking hebben op de alternatieven voor de weg en op effecten waarvan in de aanmelding geen melding wordt gemaakt of ze onderzocht worden.

Toekomst
Na deze publieke raadpleging start het eigenlijke milieueffectenonderzoek van de weerhouden varianten. Hierbij kijken de onderzoekers niet alleen naar de effecten van een nieuwe weg maar maken ze ook de vergelijking gemaakt met de zogenaamde nul-variant, waarbij de weg er niet komt maar er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen worden.

Midden 2020 worden de onderzoeksresultaten voorgesteld aan de bevolking tijdens een derde Expresdag. In verschillende werksessies wordt dan nagegaan wat de effecten zijn van de verschillende varianten en wat nog bijgestuurd moet worden. Pas daarna maakt de Vlaamse overheid een definitieve keuze.

Eens de keuze gemaakt is, worden de plannen in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.

%d bloggers liken dit: