Vakbonden en gemeentebestuur sluiten constructief akkoord

Na maanden intensief onderhandelen zijn de vakbonden en het Edegemse gemeentebestuur tot een sociaal akkoord gekomen. De Edegemse meerderheid, die uitsluitend uit N-VA mandatarissen bestaat, had in november van vorig jaar aangekondigd dat een grondige personeelsreorganisatie zich opdrong. De gemeente kampte met een te hoge jaarlijkse exploitatieuitgave en er diende 3,5 miljoen euro op jaarbasis bespaard te worden.

“Een besparing, noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het mooie Edegem, zonder dat wij de belastingen moesten verhogen”, verduidelijkt burgemeester Metsu. “Historisch werd er een enorm personeelsbestand opgebouwd, en dus heeft de gemeente heel veel diensten in eigen beheer. Maar het is al langer duidelijk dat niet alles wat je zelf doet, je het daarom goedkoper doet.”, vult schepen van personeel, Brigitte Vermeulen-Goris aan.

“Klopt dat deze oefening het resultaat is van een kerntakendebat. Ons credo is dat wij willen bezuinigen zonder dat de dienstverlening jegens de Edegemnaar er onder zou lijden, en met respect voor onze medewerkers. Wij zijn er ons terdege van bewust dat ons menselijk kapitaal niet te onderschatten valt. Die medewerkers, met een hart voor Edegem, worden nu zo maximaal mogelijk overgedragen naar andere gespecialiseerde partners, waar de gemeente nog steeds mee zal samenwerken. Denk maar aan onze huisvuilophaling. Edegem is de enige gemeente in de ruime zuidrand die dit nog in eigen beheer doet. Dat zal binnenkort veranderen, en de medewerkers worden door Igean overgenomen. Intercommunale Igean heeft dit als kerntaak, en is daar rond georganiseerd. Zij hebben voldoende rollend materieel en medewerkers om continuïteit te garanderen. Min of meer dezelfde vlieger gaat op bij de medewerkers van de buitenschoolse opvang. De gemeente onderzoekt nu of ze zelfs een derde vestiging kan openen”, motiveert Vermeulen-Goris.

Gisteren nog werd de Edegemse casus door een Vlaams parlementslid van Groen kritisch in vraag gesteld aan minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. De bevoegde minister antwoordde expliciet het volgende: “Ik stel maar vast, mijnheer Annouri (Groen), dat wij al jaren, eigenlijk al zolang als ik in de politiek zit, horen dat wij een veel te log overheidsapparaat hebben, dat wij in verhouding tot andere landen veel te veel ambtenaren hebben en dat wij moeten proberen om naar een slankere en meer efficiënte overheid te gaan. Als er nu een lokaal bestuur is dat aankondigt inspanningen te willen doen op dat vlak, wie ben ik dan, nog los van het feit dat ik daar principieel geen standpunt over wil innemen, omdat ik vind dat een lokaal bestuur haar volle vrijheid moet hebben? Ik kan alleen maar vaststellen dat dat ook iets is dat wij met de Vlaamse overheid nastreven, namelijk proberen om door efficiënt te werken ervoor te zorgen dat wij op termijn – het liefst zonder naakte ontslagen, maar door pensioneringen en door natuurlijk verloop van de organisatie – een slankere en meer efficiënte overheid krijgen.”

Burgemeester Metsu bevestigt dat er de afgelopen maanden pittig onderhandeld werd met de vakbonden en haar vertegenwoordigers. Goed beseffend dat deze oefening gezien de schaalgrootte geen precedent kende in Vlaanderen, of zelfs België, zou dit niet over één nacht ijs passeren. Hij benadrukt dat de toon tijdens de vergaderingen steeds professioneel en constructief was, ondanks de enorme moeilijkheidsgraad van de ganse puzzel.

“Ik ben tevreden dat we nu een duidelijk akkoord hebben, waaruit blijkt dat de medewerkers die onderhevig zijn aan deze reorganisatie enorm goed begeleid zullen worden de komende maanden. Zowel financieel, als bij de overdracht naar een nieuwe werkgever. Daarnaast bieden we ook heel wat collega’s de kans om zich te heroriënteren. We bieden workshops en contacten met interessante werkgevers aan voor zij die eens van taakinhoud willen veranderen. Daarnaast is het van het grootste belang om op korte termijn de talrijke medewerkers die wel binnen de organisatie blijven, eveneens extra te motiveren en waarderen. We mogen niet vergeten dat ook zij de draaiende motor van deze moderne organisatie blijven.”

Gemeentebesturen moeten meer wendbaar en weerbaar worden voor toekomstige uitdagingen, en op een moderne, haast bedrijfsmatige manier geleid worden, maakte Metsu eerder al kenbaar.

 

Verklaring van vakbond, schepencollege en management aan het personeel over het sociaal akkoord gesloten op 12 februari 2020

Na drie maanden van lang en moeizaam onderhandelen zijn de vakbonden, schepencollege en management van Edegem vandaag tot een sociaal akkoord gekomen in verband met de uitvoering van het besparingsplan.

Het akkoord omvat kansen voor de getroffen medewerkers om zich te heroriënteren via opleidings- en begeleidingstrajecten, een garantie op het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden gedurende minimaal twee jaar voor de personeelsleden die overgedragen worden en afspraken rond ontslagpremies.

Het akkoord zal kortelings geformaliseerd worden in een sociaal plan dat door bestuur en management volledig en met respect voor het personeel wordt uitgevoerd. De vakbond zal de uitvoering ervan in het vaste vakbondsoverleg van nabij blijven opvolgen.

Het bestuur is zich bewust dat het menselijk kapitaal van de organisatie niet onderschat mag worden. Daarom engageren zij zich uitdrukkelijk om te werken aan het heropbouwen van het vertrouwen in de organisatie.

De vakbond benadrukt dat het sociaal akkoord dat vandaag gesloten werd niet betekent dat het personeel van lokaal bestuur Edegem zich akkoord verklaart met de inhoud van het strategisch meerjarenplan en de daarin voorziene personeelsafbouw.

 

Edegem 12 februari 2020

Namens het lokaal bestuur Edegem                                        Namens de vakorganisaties

%d bloggers liken dit: