Hoogbouw bedreigt de Hobokense polder

NATUURPUNT VERZET ZICH TEGEN PLANNEN VOOR DE BOUW VAN MCA

En doet een eigen projectvoorstel

Reslea/CMB pakt uit met plannen om een ‘maritiem centrum’ te bouwen op de voormalige BP-site: de Maritieme Campus Antwerpen (MCA). Daarbij suggereren zij dat hun plan de Hobokense Polder integreert in de campus. “De omgekeerde wereld” vindt Natuurpunt Hobokense Polder. De natuurbeschermingsvereniging zou liever zien dat de campus zich integreert in het natuurgebied en dat is met de huidige plannen helemaal niet het geval.

Geen oor naar de bezorgdheden vanuit de natuurbeweging

Nochtans had de Natuurpuntafdeling eind oktober 2019 reeds aangegeven op welke manier de projectontwikkeling een aanvaardbare invloed zou hebben op het natuurgebied. De voorwaarden zijn:

  • visuele vervuiling vermijden door een voldoende brede struiken- en bomengordel op het ontwikkelde terrein waardoor de gebouwen niet zichtbaar zijn vanaf de Hobokense Polder,
  • lichtvervuiling en geluidsoverlast vermijden in het natuurgebied,
  • eventuele recreatiedruk van het bedrijf moet binnen de perken van de draagkracht van het natuurgebied blijven.

“Niettegenstaande ons toen gezegd is dat dit voor hen geen problemen stelde, blijkt nu dat de gebouwen niet minder dan 50 meter hoog worden en dat het de bedoeling is op termijn 2 tot 3.000 mensen per dag op hun site te ontvangen!” zegt Luk Smets, bestuurslid van Natuurpunt Hobokense Polder. “Kortom, met onze voorwaarden houdt Reslea/CMB tot nu toe geen rekening. Wij kunnen dan ook niet anders dan hen vragen hun huiswerk opnieuw te maken, waarbij wij open blijven staan voor een constructieve dialoog. Begrip voor het standpunt van de andere moet daarbij van twee zijden komen, niet enkel van de zijde van vzw Natuurpunt Hobokense Polder. Wij benadrukken dat voor deze plannen van Reslea/CMB nog geen enkele vergunning is afgeleverd”.

Natuurpunt stelt zelf project voor

Onder de titel ‘GROENPOORT’ stelt vzw Natuurpunt Hobokense Polder een plan voor met oog voor versterking van de natuur. Dit plan wordt momenteel besproken met de stad Antwerpen, die eigenaar is van het natuurgebied, en wil een bijkomend rietmoeras aanleggen ten oosten van de Maritieme Campus. Daardoor verhoogt de natuurwaarde en de belevingswaarde voor bezoekers van de Hobokense Polder gevoelig en ontstaat er zelfs een moeras met Europese allure. Maar dat is niet alles. “Onze plannen bevatten ook de realisatie van een bijkomend wandelpad dat de Hobokense Polder verbindt met de groene corridor van Blue Gate Antwerp én een vogelkijkwand met een uitzichttoren op mensenmaat over dit deel van het natuurgebied. Tevens is een beperkt bezoekerscentrum voorzien. Dit betekent een aanzienlijke meerwaarde voor natuur en mens” zegt Luk Smets.

Megalomaan plan bedreigt natuurreservaat

De huidige bouwplannen van Reslea/CMB leggen een enorme hypotheek op de inspanningen om nog betere natuur te voorzien, zowel voor dieren, planten als voor passieve recreanten. Maar ook op de reeds aanwezige natuur én natuurbeleving van de vele wandelaars hebben deze plannen een onaanvaardbare negatieve invloed.

“Wij vragen daarom om de plannen grondig te hertekenen tot gebouwen die zich maximaal inpassen in het natuurgebied, ook wat omvang en hoogte betreft, en waarbij nagedacht wordt hoe elke bruikbare cm2 aan de buitenzijde een functie kan krijgen voor plant of dier. De impact die er hoe dan ook zal zijn dient gecompenseerd via uitbreiding van de natuuroppervlakte of via een aanzienlijke verhoging van de natuurkwaliteit”.

Megalomane plannen als die van Reslea/CMB in een zone die haast volledig omgeven is door natuurgebied stroken overigens niet met goede ruimtelijke ordening. Dit is verwonderlijk omdat voor de rest van Blue Gate Antwerp, ter hoogte van de Naftaweg, wél aan een goede ruimtelijke ordening werd gewerkt: daar wordt een groene overgangszone van vele tientallen meters breed voorzien en de hoogte van de dichtstbijzijnde gebouwen wordt sterk beperkt.

Dialoog?

Natuurpunt hoopt op een constructieve échte dialoog met Reslea/CMB, waarin een nieuw project wordt uitgetekend dat de natuurwaarden van de Hobokense Polder wél ernstig neemt.

%d bloggers liken dit: