Prioriteiten handhaving ruimtelijke ordening vastgelegd in Boechout

In de beleidsnota voor deze legislatuur werd expliciet de intentie van het bestuur opgenomen om een duidelijk handhavingsbeleid voor een goede ruimtelijke ordening te voeren. Het bestuur koos ervoor om daarvoor een intergemeentelijke samenwerking aan te gaan.

Kris Swaegers, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Er zijn drie prioriteiten in het ruimtelijk handhavingsbeleid. In de eerste plaats wil de gemeente de open ruimte, die door de inwoners als zeer waardevol wordt ervaren, bewaren. Handhaving moet de open ruimte beschermen en vrijwaren van constructies en functies die er niet thuishoren, zoals onvergunde gebouwen, verhardingen en reliëfwijzigingen. Op de tweede plaats staat woonkwaliteit: elke woonentiteit moet over voldoende woonkwaliteit beschikken en ook voor de omwonenden moet de woonkwaliteit worden gegarandeerd. Tegen onvergunde woonentiteiten in de gemeente, het onvergund opdelen van een hoofdgebouw in woonentiteiten, al dan niet in combinatie met inbreuken op de Vlaamse Wooncode, zal streng opgetreden worden. Erfgoed is de derde prioriteit. Boechout is een gemeente met veel waardevol erfgoed. Panden op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen bepalen de karakteristieke uitstraling van de gemeente. Hier zal handhaving vooral toezien op onvergunde handelingen aan en in panden van de Inventaris en beschermd erfgoed.”

%d bloggers liken dit: